Úterý 26 březen 2019
JAN KOPAL: PŘED 100 LETY SE KONAL USTAVUJÍCÍ SNĚM ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 18:17:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přivítán bouřlivým voláním „Slávy“ a potleskem po srdečných ovacích shromáždění, vyplňujícího Smetanovu síň Obecního domu v Praze, promluvil první ministr financí dr. Alois Rašín tuto státnicky prozíravou a myšlenkově hutnou řeč:

„Velectěné shromáždění! Tento sjezd strany přišel po mém názoru včas. Převrat a utvoření samostatného českého státu, bylo uvítáno ohromným nadšením celého národa a všichni slibovali, že v prvé řadě budou pracovati na jeho vybudování, upevnění a posílení. (Tak jest.) Ty slavné sliby, které byly složeny ještě před převratem na památné schůzi 13. dubna m. r., ty slavné přísahy, které tam složili za celý národ jeho zástupcové, ty máme plniti, ale ještě jsme je nesplnili. (Výborně.) V naší politické veřejnosti čím dále, tím více přichází ke slovu něco docela jiného, nežli je státnický klid a státnický rozhled, čím dále tím víc přichází ke slovu agitace. (Tak jest, výborně, potlesk.) Blížíme se k volbám a tu nám má zmizeti z očí národ, má zmizeti blaho republiky a do prvé řady má přijíti agitace stran. (Výborně.) A tato agitace po rakousku a ne po česku zmocňuje se v prvé řadě všeho toho, kde je jakákoli nespokojenost. Ne nespokojenost plynoucí z toho, že by nevyhovovaly nynější řády, že by nevyhovovaly snahy po zlepšení poměrů, nýbrž nespokojenost s tím, že celkový stav hospodářský i sociální obratem ruky za 4 měsíce nebyl přeměněn v eldorádo. (Výborně, tak jest, potlesk.) My kteří jsme chtěli dělati národní a českou republiku všech vrstev, jsme nyní stavěni před to, abychom dělali republiku jednotlivých stavů, abychom na místě republiky národní a české dělali nějakou republiku podle tříd či-li zkrátka, abychom rozkouskovali celý náš národ do škatulek a způsobili, že mezi sebou budeme licitovat a mezi sebou hledět urvat to, co se urvat dá. (Výborně.) A proto byl tento náš sjezd potřebný, aby se zase jednou vyzvedl ten náš velký cíl, aby se zde mohlo říci, že nedovedeme-li za nynější doby skutečně státnicky postupovat, že tento stát neudržíme.“1)

Psal se 25. březen roku 1919 a oním sjezdem byl ustavující sjezd Československé národní demokracie. Jednu ze státotvorných politických stran, o které historik Josef Tomeš napsal: „Autentický obraz mnohých novodobých českých politických stran se často skrývá za charakteristikami, jimž je v minulosti obdařili jejich ideoví a političtí protivníci a jež zpravidla dezinterpretují některé programové postuláty či politické aktivity těchto stran, anebo postoje a výroky jejich představitelů. Takové „etikety“ mívají značnou životnost: přes proměny politických režimů se houževnatě udržují v historickém povědomí, v publicistice a občas i v seriózní dějepisné produkci.

Za příklad může sloužit Československá národní demokracie, posléze Národní sjednocení, výrazná složka československého politického stranictví dvacátých a třicátých let 20. století, jež bývá tradována jako ultrapravicová nacionalistická strana fašizujících tendencí, reprezentující zájmy českého velkokapitálu a v jejich intencích usilující o změnu demokratického systému meziválečného Československa směrem k autoritativním formám vlády. Schéma, vytvořené kdysi v levicovém politickém prostředí a petrifikované v desetiletích komunistické éry, přežívá alespoň zčásti dosud a proniká i do současné literatury. Objektivní historické bádání však naráží na skutečnost, jež uvedené hodnocení podstatně relativizují a korigují.“ 2)

Národní demokracie má své kořeny v únoru 1918, kdy vznikla jako Česká státoprávní demokracie sloučením Národní strany svobodomyslné (mladočeské), části strany pokrokové (realistické), strany státoprávně pokrokové (Dr. Antonín Hajn) a strany lidovopokrokové (Dr. Adolf Stránský). Na sjezdu konaném 23. až 25. březnu 1919 byla přezvána na Československou národní demokracii.

Program navržený na ustavujícím sjezdu strana konzervativně dodržovala až do 30. let. Základem zůstala idea národního státu, postavení proti dílčím zájmům tříd a vrstev. Strana se dovolávala demokracie bez levicových výstřelků, v sociální sféře smír, kde kapitál a práce nejsou v protikladu. Požadovala odluku církve od státu a v zahraniční politice všeslovanskou linii (tzv. novoslovanství jeho hlavním představitelem byl Dr. Karel Kramář)

Význam a volební podpora měly po celou dobu I. republiky sestupný trend. Své naplnění viděla strana v nacionalismu a postupném posunu doprava politického spektra. Po volbách v roce 1920 se začal projevovat nesoulad mezi jednotlivými složkami, což vedlo k secesi Stránského brněnského křídla. Zdá se, jakoby český liberalismus, který strana představovala, se vyčerpal samotným momentem vzniku ČSR.

Programově strana do nových poměrů vplula jako strana všenárodní, demokratická a pokroková, byla pro odluku církve od státu, hlásala přitom zachování náboženské svobody, vyhraněný antisocialismus, horovali pro národní český stát a silného prezidenta, vzájemnost se slovanskými národy, styky s nebolševickým Ruskem, proti uznání SSSR de iure, v ekonomické sféře je známá Rašínova deflační politika (versus volnější koncepce Karla Engliše).

Se stranou kooperovala agrární opozice, spolu s Národní ligou a Národní frontou utvořila Národní sjednocení. Národní demokracie měla také blízko k Národnímu hnutí, Červenobílým i poltickému klubu Vlajka.

Hlavními představiteli byli Dr. Karel Kramář, Dr. Alois Rašín, Viktor Dyk, Dr. Karel Baxa, Antonín Hajn, Dr. Ladislav Rašín. V letech 1920-1939 se mezi zvolenými poslankyněmi a senátorkami nacházely celkem čtyři ženy. (Musilová 2007: 157).
Tiskovými orgány strany byly Národní Listy, Mladý národ, Národní učitel, Česká revue, Národ, Národní student, Ženský svět, Český Denník (Plzeň), Moravsko-Slezský Denník (Moravská Ostrava).

A na závěr ještě jednou Dr. Alois Rašín a jeho legendární projev na ustavujícím sjezdu. Jeho slova o spoléhání na stát a na úřady se dá klidně vztáhnout i na naší dobu: „Nebylo národa, který by býval vznikl cestou svépomocí všech svých organisací, ať už patřily ke kulturním, jako Matice a Národní divadlo, nebo k hospodářským, ať to byla naše samospráva, všechny snažily se o jedno, aby zocelily národ, aby tento národ udělaly schopným, aby nejen odolal přesile nepřátel, která proti němu zde stála, nýbrž aby také budoval na své samostatnosti. A nyní zde stojíme a děláme jednu velkou chybu. Vše toho, co jsme dříve měli a co jsme svou organisací naučili, neužíváme a všechno jsme to zahodili. Tohle musí udělat stát, tohle musí udělat také stát, zkrátka stát musí udělat všechno. Těch, kteří žádají, aby vše dělal stát, přijde ke mně nejvíc (Veselost), poněvadž to vždy stojí peníze. A věřte mně, velectěné shromáždění, že kdyby věci šly tak dále, že bychom se úplně uúřadovali. (Veselost.) Máme 16 ministerstev. (Hlas: Pane bože!) Ale my bychom jich snesli také 32. (Veselost. Potlesk.) Vedle těchto ministerstev snesli bychom spoustu centrálních úřadů. Jak jsem dnes v novinách četl, pánové, také na naši včerejší schůzi byla navrhována celá řada úřadů. Zdá se mně, že náš národ bloudí a velmi nebezpečně bloudí, že začíná myslet německy, že začíná myslet takovým způsobem, že se bez úřednického rozumu nikam nedostane (Výborně!), že stát je tady pro to, aby každému dal berle a že by to bez berlí nedovedl. (Výborně! Potlesk.) Kdo všechno dnes chce být u nás úředníkem, dostati hodnostní třídu, i ti, kteří nebyli nikdy úředníky (Hlas: Od pultu!), čili všichni věří v omnipotenci státu. Zapomíná se, že jsme rostli a mysleli řekl bych anglicky a ne německy. Proto jsme porazili Rakousko a proto nám to Rakousko neodolalo. […] A nyní to všechno chceme zahoditi. My všichni tu velkou zkoušku a erudici, všechno to, co jsme si za dlouhá léta poroby dovedli v sobě vychovat, chceme odhodit a říkáme: Postav se za mne, úředníku, a řiď moji ruku, já už nedovedu psát. (Veselost.) to je, prosím, choroba, nejnebezpečnější choroba našeho národa. Řekne se, že tak činím ze šetřilství, poněvadž by tím státní rozpočet vzrostl, ne, velectění pánové, neudělal jsem to ze šetřilství, dělám to z poznání, že nejlepší práce, která se koná, jest práce, která se koná s ideou a se zápalem.“ 3)

1) Pracovat a šetřit! Řeč ministra financí Dra. Aloise Rašína, Praha 1919, str. 3-4
2) Eva BROKLOVÁ, Josef TOMEŠ, Michal PEHR: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky, Praha 2008, str. 130
3) Někdy bývá za konec existence Československé národní demokracie považováno datum 28. října 1934, a to v souvislosti s proklamativním vznikem Národního sjednocení, ale organizační složky byly likvidovány až v roce 1935.

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/jan-kopal-pred-110-lety-se-konal-ustavujici-snem-ceskoslovenske-narodni-demokracie/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Evropské unii neokomentovali porovnání Krymu a Golanských výšin   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 04:14:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Evropské unii se zdrželi komentářů o tom, jak se změněná pozice USA ohledně Golanských výšin odrazí na přijetí situace okolo Krymu, který Západ odmítá přiznat. Odpověděli pouze, že EU se nadále bude držet své politiky jak ohledně Krymu, tak i Golanských výšin.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dříve oznámil, že záměry USA přiznat Golanské výšiny izraelským územím na pozadí situace s Krymem nesvědčí o dvojích pravidlech. Podle něj jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Golanských výšin jen přiznává skutečný stav věcí na místě a situaci v oblasti bezpečnosti, která je nutná pro ochranu izraelského státu.

„Nemáme k vaší otázce žádný komentář. Pozici EU ohledně obou témat znáte,“ oznámil novinářům úředník jedné ze struktur EU, když odpovídal na žádost okomentování, jestli Evropská unie sleduje diskuzi o americkém vytvoření možného precedentu a jestli pozice Washingtonu ohledně Golanských výšin může ovlivnit mezinárodní chápání situace s Krymem.

Trump dříve oznámil, že USA by už měly uznat Golanské výšiny za izraelské území. Podle něj v zájmu bezpečnosti Izraele a celého regionu nastala doba k takovému kroku. Zástupkyně diplomatické služby EU Maja Kocijančič oznámila, že Evropská unie nadále neuznává Golanské výšiny za část Izraele.

Během šestidenní války v roce 1967 Izrael u Sýrie dobyl a okupoval Golanské výšin. V roce 1981 je jednostranně anektoval. Tato oblast je hlavním předmětem izraelsko-syrského konfliktu, o jehož vyřešení se strany pokoušely před začátkem občanské války v Sýrii.

Zdroj: https://sptnkne.ws/maHH

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNI vytvořil model začátku války mezi Ruskem a NATO v Evropě   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 04:11:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Časopis The National Interest se pokusil vymodelovat začátek války mezi Ruskem a NATO, k níž by mohlo dojít v Evropě. Zároveň publikace nabídla Severoatlantické alianci způsob, jak „neutralizovat“ Moskvu. Píší o tom ruská média.

Autor článku Michael Peck cituje studii amerického Centra pro strategické a rozpočtové hodnocení (CSBA). Podle studie je Rusko v případě hypotetického konfliktu schopno obsadit část Estonska, Lotyšska a Litvy, a to dlouho před zásahem jeho spojenců.

„Důsledky porážky, dokonce i v omezené válce s Ruskem na evropském kontinentu, mohou být pro jednotu Aliance fatální,“ cituje Peck daný dokument.

Odborníci se navíc domnívají, že neschopnost ochránit spojence značně oslabí důvěru členů NATO ve Washington. To by pak mohlo vést ke geopolitickým změnám v Evropě.

Uvádí se také, že hlavní výhodou Moskvy bude geografická poloha a umístění ruských vojenských základen.

Aby se takovým scénářům předešlo, analytici navrhují jakýsi „bezpečnostní plán“. Podle něj by bylo klíčem k obraně východní Evropy Polsko. Autoři tohoto dokumentu také vyzvali NATO k tomu, aby nasadilo plnohodnotné americké divize v této zemi, píše NI.

„Scénář, v němž se Rusko pokusí obsadit pozemní most vedoucí přes Litvu do Kaliningradu, je příkladem toho, jak by mohla polská armáda sehrát podobnou roli,“ píše Peck a odkazuje se na danou studii CSBA.

Odborníci si myslí, že by během války mohla ozbrojená polská armáda pokrýt část území a pomoci tak NATO, stejně jako by se mohla zapojit do zpravodajské činnosti.

Zároveň však autoři dokumentu zdůrazňují, že je polská a ruská technologie zastaralá. Reorganizace armády podle západních standardů tak bude vyžadovat značné finanční investice.

„Pokud by jedna americká brigáda nestačila na to, aby bylo Rusko zastaveno, bude jedna divize dostačující?“ ptá se autor.
Již dříve polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz prohlásil, že se jeho země snaží stát jádrem vojenské přítomnosti NATO a USA v regionu.

Varšava navíc nabídla Washingtonu, že na svém území rozmístí americkou obrněnou divizi a vezme přitom na sebe veškeré výdaje – asi 1,5-2 miliardy dolarů. Tento návrh byl učiněn mimo rámec NATO, tedy bilaterálně. Polský prezident Andrzej Duda tehdy navrhl, aby byla tato základna pojmenována Fort Trump.

V současné době je v Polsku umístěno asi 4 500 amerických vojáků.

Zdroj: The National Interest
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump uznal svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 04:06:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump během setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuaem, které proběhlo v USA v Bílém domě, podepsal dokument, v němž uznává svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami.

„Mělo se to stát již před deseti lety,“ prohlásil Trump.

Izrael podle amerického prezidenta převzal kontrolu na Golanskými výšinami v roce 1967, aby se chránil před nebezpečím. Trump dále zdůraznil, že dnes se Izrael musí bránit Íránu a teroristickým skupinám v Sýrii. A to včetně politické strany Hizballáh, která by mohla zahájit případný útok.

Dnes ráno palestinská raketa zasáhla obytný dům v centrální části země. Při incidentu bylo zraněno sedm lidí, včetně tří dětí. Izraelská armáda začala v reakci na raketové ostřelování s útoky na Pásmo Gazy.

Trump dává Sýrii a spojencům impuls k útoku na Izrael
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy uznávají absolutní právo Izraele na sebeobranu.

Zástupkyně diplomatické služby EU Maja Kocijančič již dříve uvedla, že Evropská unie i nadále neuznává Golanské výšiny jako součást Izraele.
Raketové ostřelování

V pondělí ráno byl v důsledku odpálené rakety zničen obytný dům v centru Izraele. Při incidentu bylo zraněno sedm lidí, včetně tří dětí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahuv souvislosti s touto událostí zkrátil svou návštěvu Spojených států.

Za ostřelování v Pásmu Gazy je podle Izraele odpovědné vládnoucí hnutí Hamás. Místní média však citují nejmenované zdroje v hnutí palestinských islamistů, kteří říkají, že k odpálení rakety mohlo dojít omylem.

Dne 15. března Sputnik informoval, že izraelští vojáci sestřelili dvě rakety odpálené na jih Izraele. Palestinští bojovníci ráno odpálili dvě rakety na jižní oblasti Izraele a pokračovali tak ve výměně útoků, které o den dříve začaly ostřelováním Tel Avivu. Obě rakety zamířené na okolí města Sderotu s 25 tisíci obyvatel byly zachyceny izraelskými vojáky, kteří sestřelili v noci ještě jednu raketu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/maBc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘíkám o něm. Poznáte o kom je řeč? Napovím, je to člen ODS   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 04:02:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Říkám, že by bylo nejlepší jej utratit. Je to duševní mrzák, bezpracně se obohacuje na úkor druhých, na veřejnosti se chová jako debil, vystupuje jako hulvát, vypadá jak prase a hlavně, je to podporovatel imigrantů! Já bych mu dal poslední cigáro, křížek nan čelo a utratil jej, co s takovým, pro společnost naprosto zbytečným, zhovadilým jedincem?" říkám o něm já.

"Rád bych na tomto místě, přes své bezvýznamné postavení veřejně prohlásil, že na svou čest a svědomí slibuji, že až ten hulvát jednou umře, odeberu se a pomočím jeho hrob." říkám já. „Strašně si přeji, aby umřel. Je to totiž lidská zrůda, soudní, ani dokonce ani ta Božská nebi jiná spravedlnost na něj nestačí, tak proč by tady měl zaclánět, že?“ říkám o něm já.

"Podívejte, takový syrský, zdůrazňuji ekonomický migrant naší republice prospěje mnohem více, asi tak třikrát, než typický bílý debil-rasista. Proč je nevyměníme? Němci i Češi a další národy by měly za každého uprchlíka posílat do Asie a Afriky tři bílé debily, a jak by tu bylo krásně. Oni by tam chcípali a tím by vlastně i ten IS vykonal něco dobrého“, říká on o nich.

„Jsem pro! Proč třeba nezačít s odesíláním těch debilů z ODS zrovna tímto debilem, že?“ říkám já o něm.

(SDO z libed, ýntovoN levaP , íjyropeŘ atsoratS : nO)

Volně zpracovaná parafráze na slova tohoto politika, jak je uvedeno v článku „Vedení ODS JEDNOHLASNĚ(?)....“, viz http://www.czechfreepress.cz/politika/klaus-ml-se-odklonil-odods-novotny-vyzyvajici-k-utraceni-lidi-program-reprezentuje.html.

Jiří B a ť a

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAgrese   
Pridal tk Úterý 26 březen 2019 - 03:53:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Napadení suverénního státu bez schválení Rady bezpečnosti OSN se hodnotí obvykle jako agrese. Bombardování zbytkové Jugoslávie vojenskými silami NATO, které začalo přesně 24. 3 1999 ve 20 hodin a trvalo více jak 70 dní bylo co?
Naše oficiální média o tomto výročí bombardování vojenských i civilních cílů zbytkové Jugoslávie nic moc nepřipomínala. A bylo by co připomínat!

Je to vlastně nejmasivnější agrese zahraničních vojenských sil v Evropě vůči samostatnému státu, členu OSN, který nebyl členem této vojenské aliance, bez požehnání Rady bezpečnosti OSN, od ukončení 2. světové války. Je to vlastně napadení jiného státního útvaru vojenskou aliancí, jejíž tento suverénní stát nebyl. Napadením silami Varšavské smlouvy vůči ČSSR v roce 1968 bylo napadením uvnitř vojenské aliance. Totéž platí o roce 1956 a Maďarsku, kdy MLR napadl jiný člen téže aliance (VS), ve které byly MLR i SSSR.

V roce 1999 byly silami NATO (do kteréžto organizace jsme vstoupili pouhých 12 dní před tím) nasazeny zbraně zakázané Ženevskou konvencí, jako jsou kazetové bomby a bomby s ochuzeným uranem. Ty na bombardovaném území způsobily nárůst onkologických onemocnění.

NATO a naše sdělovací prostředky tehdy tvrdily, že jsou bombardovány pouze vojenské cíle. Při bombardování Bělehradu byla však zasažena porodnice a nemocnice, televize, dětský uprchlický tábor v Černé Hoře, uprchlická kolona prchající z Kosova, zničen byl rychlík na trase Skopje – Bělehrad, čínská ambasáda, několik mostů, např. v Novém Sadu ve Vojvodině, která leží na úplně opačném konci Srbska než je Kosovo atd.
Smutné je, že se zprostředkovaně zúčastnila i naše vláda v čele s Milošem Zemanem. Pouze tři ministři hlasovali proti povolení přeletu aliančních letadel přes naše území. Tehdejší vláda si to omlouvala tím, že by se i při neschválení nic nevyřešilo, že by nás nikdo nebral v potaz.

Jenže, právě v tu chvíli jsme mohli projevit národní hrdost a postavit se za stát, který se vždy stavěl za naši zem v našich těžkých chvílích, v letech 1938, 1939, 1968. I ještě v předvečer první světové války měl pozdější prezident ČSR Beneš srbský pas, protože mu rakouský nebyl vydán.

Václav Havel prohlásil v interview před svou cestou do USA v dubnu 1999 pro agenturu Reuters: „Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít. Nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je čistě humanitární...“

Takže smrt nevinných 2500 civilistů, dětí, ničení civilních cílů, mostů atd. je povaha humanitární? A co se týká té nezištnosti. V Kosovu vnikla poté druhá největší vojenská základna USA na evropském území. Dále pokračuje Havlův monolog: „... čas dovolí objektivně zhodnotit...“

Hodnotíme: Výsledkem je vyhánění křesťanského a slovanského etnika z Kosova, ničení pravoslavných (236 chrámů a klášterů).
Koalice Rozumní a Národní demokracie pro volby do evropského parlamentu má na rozdíl např. od SPD a dalších subjektů ve volebním programu vystoupení z NATO, protože se nechceme podílet na něčem takovém, jako bylo bombardování historicky spřáteleného státu a podpoře islámu na úkor křesťanské pravoslavné víry, tak, jak se to dělo v Kosovu.

Proto jsem se účastnil vzpomínky této neblahé události dne 24. 3. 2019 před srbskou ambasádou:

https://www.facebook.com/silvia.weiszova/posts/10218123966832819

Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a 2. na kandidátní listině ROZUMNÝCH a Národní demokracie do Parlamentu EU

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=706340
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3356 sec,0.1863 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,750kB