Čtvrtek 28 březen 2019
Lze za terorismus soudit někoho, kdo se zbraní v ruce pomáhal obětem teroristů s obranou?   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:42:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
U Krajského soudu v Pardubicích je pro terorismus souzen českých výsadkář, který se před vstupem do Armády ČR údajně zapojil na straně Opolčenů do obrany Donbasu proti útokům ukrajinské armády. Terorismus je Trestním zákonem definován jako soubor násilných činů, jejichž cílem je rozvrácení ústavního pořádku ČR. Státní zástupce buď neumí zeměpis, a neví, že Donbas není součástí ČR. Nebo jde o účelovou šikanu, kdy trestem má být už samotné stíhání.

Případ má dvě roviny – právní a morální. Obecně platí, že spravedlnost a právo nemusí být vždy totožné. V ČR je to nejkřiklavěji vidět na statisících případů exekucí. Z nezplacené pokuty ve výši 500 Kč za překročení maximální povolené rychlosti třeba jen 3 km/h, k níž přestupce ztratil výzvu od úřadu, mu může být exekutorem zabaveno i 12 tisíc. Děje se to dnes a denně. A i když exekutor postupuje podle zákona – Exekučního řádu, je to nespravedlivé.

Případ vojáka Erika Eštu je však z jiného ranku. Podle článku 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, nemůže být nikdo stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. V tomto případě trestní zákoník.

Terorismus lze právně zařadit pod 3 skutkové podstaty definované v § 311, § 312 a § 312a. Teroristickým útokem je podle § 311 čin, kterým pachatel v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo

e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým způsobí značnou škodu.


Teroristického útoku se podle § 311 odst. 2 pachatel dopustí i tím, pokud:

a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,

b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny,

d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,

e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,

f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, nebo

g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

Ovšem pouze pokud tak učiní s úmyslem „poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla.“

Bez toho, že by státní zástupce pachateli prokázal úmysl poškodit Českou republiku by šlo jiné trestné činy. Například poškození cizí věci (§228), nedovolené ozbrojování (§ 279) a podobně.

Trestní zákoník požaduje při posuzování trestnosti činu prokázání konkrétního úmyslu pachatele a konkrétní naplnění skutkové podstaty, která je definována v některém z paragrafů. Z divokých 90. let minulého století jsou známé případy hospodářských trestných činů, kdy pachatel zjevně způsobil velkou škodu, ale v důsledku nekvalitního znění zákona nespáchal trestný čin. Řada obchodníků s lehkými topnými oleji vyvázla bez trestu za krácení daně, i když stát poškodili o miliardy. Bývalý ředitel odboru spotřebních daní Ministerstva financí Martin Denkstein jejich konání pro televizi Nova komentoval slovy, že „jde o legální formu daňového úniku“.

Klíčové je v trestním řízení prokázání úmyslu. V některých případech Trestní zákoník kodifikuje i nedbalostní trestné činy. Například lékař, který zanedbáním léčby způsobí smrt pacienta nebude souzen pro vraždu, ale pro usmrcení z nedbalosti. Za to mu podle § 143 hrozí trest vězení na 1 až 6 let. V případě, pokud by mu byl prokázán úmysl zemřelého usmrtit, tak by šlo o vraždu. A za ni by podle § 140 mohl být odsouzen k pobytu za mřížemi až na 20 let.

I kdyby se státnímu zástupci podařilo prokázat, že obžalovaný voják se před nástupem do Armády ČR účastnil bojů na Ukrajině v řadách Opolčenů, a dokonce i v případě, pokud by mu prokázali, že střílel na ukrajinské vojáky nebo některé z nich i zabil, tak je zcela nemyslitelné, že by mu bylo možné dokázat, že se tím dopustil teroristického útoku. Obžaloba by mu totiž musela prokázat, že to provedl s úmyslem poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky. Z právního hlediska jde o nesmysl. Donbas není součástí ČR. Orgány české veřejné moci nemají na Donbase žádné pravomoci. Tudíž je tam nelze k ničemu nutit – a to ani ozbrojeným bojem.

Totéž platí i pro případ trestného činu teroru, který je definován v § 312. Jeho spáchání se lze dopustit usmrcením člověka s úmyslem poškodit ústavní zřízení České republiky.

Z čistě právního hlediska by bylo velmi obtížné „napasovat“ konání obžalovaného i na trestný čin účasti v teroristické skupině. Podle § 312a se ho dopustí pachatel tím, že založí teroristickou skupinu nebo se účastní její činnosti. V tomto případě je nutné dovodit co je a co není teroristická skupina. V zásadě k tomu jsou dvě cesty. První z nich je usvědčení skupiny lidí, že jako organizovaná skupina páchali nebo připravovali teroristické činy. Pak je lze ovšem soudit i za jednotlivé skutky – včetně přípravy, která je rovněž trestná.

Speciální § 312a byl do Trestního zákoníku vložen proto, aby jej bylo možno užít k postihování členů organizací, které jsou zařazeny do seznamu teroristických skupin vyhlášeného Radou bezpečnosti OSN. Na tomto seznamu jsou uvedeny organizace jako Islámský stát (ISIL), Al-Kaida nebo Fronta An-nursá. Její členové se na mnoha místech světa dopustily teroristických skutků. Ne sice s úmyslem rozvrátit ústavní zřízení ČR. Nicméně podle mezinárodního práva lze pachatele trestat i za členství v organizaci, která se dopustila vraždění civilistů nebo ničení majetku a byla Radou bezpečnosti OSN prohlášena za teroristickou organizaci. To však není případ Opolčenců. Jejich domobrana není na seznamu OSN. Existují i jiné seznamy teroristických organizací, které však pro české soudu nejsou právně závazné. Svoje seznamy teroristický organizaci si vydávají i některé země. Např. Turecko má svůj seznam teroristických organizací, kam je řazena i Kurdská strana pracujících (PKK). Což je bývalá parlamentní politická strana. Ovšem v Turecku může být člověk souzen za terorismus i když jako zpěvák vystoupí na mítinku opoziční, ale stále ještě legální a parlamentní strany HDP. A zpívá v Kurdštině a nikoli texty vybízející k násilí.

Své seznamy teroristický skupin má i Irán, který za teroristy považuje všechny odpůrce režimu ajatoláhů. I když nikdy nebojovali se zbraní v ruce. Ani iránský seznam není pro české soudy závazný. České orgány naopak udělují azyl politickým uprchlíkům z Iránu, kteří jsou tam považováni za teroristy. I kdyby Ukrajina měla nějaký svůj seznam teroristů – a na něm byla organizace v jejichž řadách obžalovaný pobýval, tak to samo o sobě není důvod k jeho stíhání v ČR. Ukrajinský seznam má z hlediska našeho práva stejnou hodnotu jako ten iránský. Tedy nulovou.

Celý problém má však ještě rovinu morální. Ukrajinská armáda se na Donbasu dopouští válečných zločinů. Ostřelování civilních čtvrtí těžkým dělostřelectvem a raketovými zbraněmi, kdy je palba vedena bez rozlišení vojenských a civilních cílů, je válečným zločinem podle mezinárodního práva. Záměrné ničení elektráren a vodáren, které poškozuje primárně civilní obyvatelstvo a ztěžuje až znemožňuje jeho podmínky přežití je podle mezinárodního práva zločinem genocidy. Jejich pachatelé za řad Ukrajinské armády, dobrovolnických praporů jako Azov a politického velení státu by za ně měli být souzeni před Mezinárodním trestním soudem v Haagu. Možná že na to časem i dojde.

V evropské kultuře se v průběhu staletí prosadila idea, že nepřekážení zločinu a odmítnutí pomoci oběti je rovněž považováno za zločinné. Pokud bychom vzali jako fakt, že obžalovaný Erik Eštu skutečně pomáhal Opolčencům bojovat proti ukrajinské armádě a dobrovolnickým plukům, což zdaleka není prokuraturou dostatečně doloženo důkazy, tak z morálního hlediska nejde o odsouzeníhodný čin. Pomoc oběti může mít různé formy. Od humanitárních dodávek, přes diplomatický tlak na agresora. Nebo uvalení sankcí s cílem jej přimět, aby upustil od svého zločinného jednání. Až po pomoc ve formě fyzického boje, kdy se pomocník snaží třebas i střelbou na útočníka jej odehnat od oběti. Dostat jej mimo dostřel civilistů, které zločinec ohrožuje.

Představitelé našeho státu – zejména současná a minulá vláda, a parlamentní strany, který ji podporovaly – by se měli stydět za to, že se nesnažili nijak pomoci obyvatelům Donbasu na nichž ukrajinský režim páchal válečné zločiny. České vlády se nepokusily ani náznakem přimět Porošenkův režim k dodržování lidských práv. Natož aby na něj uvalily embargo. Moc soudní by tedy neměla stíhat jednoho z našich občanů, který se postiženým snažil pomoci svými silami.

Ivan David
Autor je lídrem kandidátky SPD ve volbách do Evropského parlamentu

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan: Hagia Sofia se stane mešitou jako odpověď na kroky Spojených států   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:37:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, proč se Hagia Sofia stane mešitou po městských volbách, které se uskuteční v Turecku 31. března.

„Když prezident USA Donald Trump vyhlašuje Jerusalem hlavním městem Izraele, a Golanské výšiny – izraelským územím, Turecko dá náležitou odpověď, jako dočasný předseda Organizace islámské spolupráce,“ řekl Erdogan během vystoupení v Istanbulu.

Dříve Erdogan povolil každodenní čtení Koranu v Hagia Sofia během Ramadanu. Ministerstvo zahraničí Řecka tento krok odsoudilo. Atény prohlásily, že činnost Ankary hraničí s fanatizmem a dodaly, že muslimské obřady v památce světového kulturního dědictví jsou nepochopitelné a jsou projevem neúcty a nedostatku spojení s realitou.

Hagia Sofia v Istanbulu byla více než tisíc let největším křesťanským chrámem. Po dobytí Konstantinopolu a pádu Byzantské říše byl chrám předělán na mešitu, ale od roku 1934 dekretem zakladatele moderního tureckého státu Mustafy Kemala Atatürka se stal muzeem. V roce 1985 se dostal do žebříčku světového dědictví UNESCO.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mbGW


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump: Rusko by mělo opustit Venezuelu. Kvůli tomu jsou posuzovány všechny prostředky   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:34:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Rusko musí odejít z Venezuely a jsou kvůli tomu posuzovány všechny prostředky. Oznámili to novináři z prezidentova okolí.

„Rusko musí odejít,“ prohlásil Trump, když komentoval situaci ve Venezuele. Podle jeho názoru byly americké administrativě otevřeny všechny varianty, aby tohoto cíle bylo dosaženo.

Viceprezident Mike Pence zase poznamenal, že Spojené státy považují přílet ruských vojenských letadel tento víkend za nežádoucí provokaci.

„Vyzýváme Rusko, aby omezilo veškerou podporu režimu Madura a podpořilo Guaida,“ dodal Pence.

V komentáři k prohlášení amerického vůdce první místopředseda výboru Rady Federace pro mezinárodní záležitosti Vladimír Džabarov poznamenal, že Trump zase promluvil „bez přemýšlení“.

„Ve Venezuele není ruská přítomnost prakticky neexistuje, jen v ropném průmyslu je nepatrná. K žádnému zásahu do vnitřních záležitosti Venezuely ze strany Ruska nedochází, zatímco Američané tam svobodně prochází,“ uvedl senátor.

V USA existuje od roku 1823 tzv. Monroeova doktrína, ve které je uvedeno, že USA mají zvláštní zájmy v oblasti národní bezpečnosti v Severní a Jižní Americe. Je zde také uvedeno, že Spojené státy musí odolat možnému vlivu evropských a dalších zemí na záležitosti obou Amerik. Touto doktrínou Spojené státy ospravedlnily svou vlastní účast, včetně vojenské intervence, co se týče záležitostí Kuby, El Salvadoru, Grenady, Mexika, Peru, Venezuely a jiných zemí v regionu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mbGV

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMayová slíbila konzervativcům, že odstoupí, pokud podpoří dohodu o brexitu   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:30:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská premiérka Theresa Mayová slíbila členům strany odstoupit, pokud podpoří její návrh dohody s Evropskou unií o podmínkách brexitu. Napsala to ve středu na Twitteru novinářka britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Laura Kunnsbergová, která se odkázala na jednoho z účastníků současného zasedání Parlamentního výboru 1922.

Britská premiérka Theresa Mayová slíbila členům strany odstoupit, pokud podpoří její návrh dohody s Evropskou unií o podmínkách brexitu. Napsala to ve středu na Twitteru novinářka britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Laura Kunnsbergová, která se odkázala na jednoho z účastníků současného zasedání Parlamentního výboru 1922.

Podle ní má Mayоvá řekla poslancům, že nebude vést stranu (a tudíž vládu) v další fázi jednání o Brexitu a odejde, pokud podpoří její verzi dohody o brexitu. Stejné informace poskytují i další britští zpravodajové, přičemž noviny Daily Mirror uvedly termín navržený pro její odchod, má k tomu dojít letos v létě.

Televizní kanál Sky News zase cituje slova předsedkyně vlády z prohlášení jednoho z účastníků setkání.

„Jsem připravena opustit tento post dříve, než jsem chtěla, abych tím zajistila hladký a řádný průběh brexitu,“ cituje političku televizní kanál.

Zároveň Arj Singh, politický zpravodaj pro HuffPost UK, citoval jednoho z poslanců, který se zúčastnil setkání, který řekl, že Mayová slíbila, že opustí post hned po brexitu. Pokud parlament podpoří květnovou dohodu, kterou již dvakrát odmítl (v lednu a březnu), země opustí EU 22. května.

Vedoucí strany DUP (Demokratická unionistická strana) Arlene Fosterová se také vyjádřila k celé situaci a prohlásila, že její strana „lituje“ toho, že není schopna podpořit současnou dohodu o brexitu premiérky Theresy Mayové.

Mezitím skupina tvrdých zastánců brexitu z výboru ERG (Evropské výzkumné skupiny Jacoba Reese-Mogga), kteřá dříve jasně odmítala podpořit plán Mayové, nyní uvedla, že 25 konzervativců „teď změnilo názor“, což mohlo být způsobeno slibem Mayové, že odstoupí.

Mluvčí ERG však uvedl, že bez podpory DUP za „za žádnou cenu“ jeho skupina nemůže poskytnout dostatek hlasů na to, aby mohl návrh Mayové projít.

Zdroj: BBC


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně proběhlo Čínsko-německé fórum o rozvoji lidských práv v roce 2019   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:26:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
26. března v Berlíně proběhlo Čínsko-německé fórum o rozvoji lidských práv v roce 2019. Letošní fórum má téma „Sociální rozvoj a pokrok lidských práv – ohlédnutí se 70 let a vyhlédnutí ", čínští a němečtí experti v oblasti lidských práv podrobně jednali o „vymanění z chudoby a lidských právech", o „výstavbě systému sociální péče a lidském právu", o „trvale udržitelném rozvoji a lidském právu", a o „boji proti terorismu v 21. století a jeho vztahu k lidským právům".

Šéf čínské delegace, náměstek generálního tajemníka Čínského fondu pro rozvoj lidského práva Qin Liang (Čchin Liang) ve svém projevu na slavnostním zahájení řekl, že Čína a Německo v uplynulých 70 letech dosáhly v oblasti lidského práva obrovského pokroku. Čína v této otázce stále zaujímá pozici vzájemného respektování, vzájemného učení se a společného dosažení pokroku. Doufá, že odborníci obou zemí prostřednictvím jednání pomůžou posílit vzájemnou důvěru, vymění si přínosné zkušenosti, a vzájemně se obohatí moudrostí a silou vedoucí k rozvoji záležitostí lidských práv obou zemí.

Marc Saxer, šéf tichomořsko-asijského oddělení při německého Fondu Freidrich Ebert Stiftung, uvedl, že Německo a Čína v uplynulých 70 letech dosáhly v oblasti lidských práv významných úspěchů. Doufá, že obě strany na základě vzájemného respektu a za racionálních a objektivních předpokladů provedou konstruktivní dialog, a pomocí výměn a vzájemné učení se lépe podpoří rozvoj záležitostí lidských práv obou zemí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČlenové EU v Radě bezpečnosti neuznali svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:25:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pět členských zemí EU v Radě bezpečnosti OSN 26. března ve spolčeném prohlášení uvedlo, že jejich stanovisko v otázce Golanských výšin se nezměnilo a neuznávají svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami.
Pět zemí v prohlášení uvedlo, že v souladu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti, zejména rezolucemi č. 242 a č. 497, neuznávají svrchovanost Izraele nad územím okupovaným od června roku 1967, včetně Golanských výšin.

V prohlášení se uvádí, že mezinárodní zákon nepovoluje okupaci území za použití násilí, a jakékoli jednostranné prohlášení o změnách hranic porušuje Chartu OSN a podkopává základy mezinárodního pořádku. Pět zemí vyjádřilo silné znepokojení ohledně dalekosáhlých důsledků uznání nezákonné okupace území a vlivu, jaký to bude mít na regionální situaci.

Golanské výšiny jsou úzký pás na jihozápadě Sýrie. Izrael obsadil toto strategické území ve třetí arabsko-izraelské válce v roce 1967 a od té doby oblast spravuje a odmítá vrátit Golanské výšiny Sýrii. Rezoluce č. 497 Rady bezpečnosti OSN z roku 1981 jasně uvádí, že rozhodnutí Izraele na zavedení svých zákonů, jurisdikce a správních orgánů v oblasti Golanských výšin je „zcela neplatné a nemá žádný mezinárodní právní účinek".

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Teď se ukáže, je-li Trump skutečně prezidentem   
Pridal tk Čtvrtek 28 březen 2019 - 04:23:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co vše můžeme vyvodit z totálního krachu „vyšetřování“ Russiagate, které (jak oficiálně oznámeno), nepřineslo žádný důkaz o „ruském vměšování“?

Můžeme vyvodit, že šlo o zločin, upečený korupčnickým a nemorálním vojensko-bezpečnostním komplexem, který se rozhodl ubránit svůj bilionový rozpočet a moc tak, že americkým občanům ještě jednou představí Rusko jako zavilého a proradného nepřítele Spojených států.

Můžeme vyvodit, že Hillaryin Demokratický národní kongres (DNC) byl komplicem tohoto zločinu, a že darebáci jako J. Nadler a A. Schift zničili věrohodnost demokratické strany.

Můžeme vyvodit, že korupčnický vojenskobezpečnostní komplex a Demokratická strana byly natolik pevně rozhodnuty posloužit svým sobeckým zájmům, že pro jejich prospěch neváhaly vehnat svět až na okraj rizika nukleární války.
Můžeme vyvodit, že skutečnost, že takoví kriminálníci jako Mueller, Brennan, Comey, Rosenstein a Clapper stáli kdy na vrcholu amerických zpravodajských služeb a zpravodajského vyšetřování, je důkazem faktu, že vláda USA je organizací kriminální.

Pamatujte si, že jak nám připomíná Tucker Carlson, že Muellerovo „vyšetřování“ vůbec nebylo vyštřováním, vedeném lidmi s dobrými úmysly, kteří se prostě jen zmýlili. Nikoliv! Šlo o zorganizovaný hon na čarodějnice, vedený s cílem zlikvidovat prezidenta Spojených států: https://www.infowars.com/tucker-calls-for-roger-stone-pardon-thinks-adam-schiff-and-eric-swalwell-should-resign-in-disgrace/

Co nakonec vzejde z tohoto neúspěšného a zrádného pokusu Demokratické strany, vojenskobezpenostního komplexu a presstitutek falešně odsoudit řádně zvoleného prezidenta a zbavit ho úřadu?

Spokojí se Trump s tím, že jeho nepřátelům pokus vystrnadit jej z úřadu prostě jen nevyšel, a povznesen nad tuto „prkotinu“ povede svůj úřad dál, jako by se nic nestalo? Anebo bude naopak trvat na jejich zodpovědnosti za tento jejich kriminální čin? Prokáže se tedy být dost silný na to, aby rozjel vyšetřování „ilegálního spiknutí, které nevyšlo“, či až příliš hustě obklopen nepřáteli na to, aby mohl skutečně fungovat jako prezident, zůstane jen vedoucí figurkou kriminálních elementů, které dnes v USA fakticky vládnou?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3840 sec,0.2160 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,763kB