Pondělí 09 prosinec 2019
Potomci kolaborantů z řad pronacistické šlechty podplatili českou justici a čekají je další pohádkové restituce: kraj i s nevolníky!   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 17:55:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí" - Karel Schwarzenberg, 1990

Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta, se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády, se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům z posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše č. 108/1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku.

Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou "zvůlí" našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi 2. světové války a byl plně v souladu s Postupimskou konferencí.

Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které dr. Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě:

dekret č. 50/1945Sb., o opatřeních v oblasti filmu ( viz. havlovský Barrandov )

dekret č. 100/1945Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

dekret č. 101/1945Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

dekret č. 102/1945Sb., o znárodnění akciových bank

dekret č. 103/1945Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

dekret č. 104/1945Sb., o závodních a podnikových radách


Prezident Beneš těmito dekrety zestátnil doly, hutě, banky, pojišťovny, lázně, průmyslové podniky s více než 500 zaměstnanci a jiné podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem Beneš zestátnil v roce 1945 přes 3000 podniků, které představovaly 2/3 tehdejšího průmyslu.

Nyní je na řadě definitivní prolomení dekretu č. 108/ 1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví němců, maďarů, zrádců a kolaborantů. I tento dekret byl skrze českou justiční mafii již částečně prolomen kolaborantskou šlechtou - Schwarzenbergové ( kteří na svých panstvích zneužívali otrocké práce vězňů z koncentračního tábora Lety ), ColloredoMansfeldové, Salmové, Harachové již dostali zámky i tisíce hektarů půdy.

Současná situace ukazuje, že toto byla pouze ,,ochutnávka". V sázce je majetek za stovky miliard. Mediální krytí pro operaci v ČR tvoří Česká televize a bakalova média, politickou podporu tzv. demoblok napojený na německé zájmy a neziskové organizace (např. Konrad Adenauer stiftung - Praha sobě, Ackerman gemeinde - KDU/ČSL, sudetští němci - TOP09, antifa a němečtí zelení - Piráti, apod. ).

A rozhodčím v této věci je nechvalně proslulá ,,česká" justice, pro jejíž ,,správnou" činnost, jak se proslýchá, vyčlenily německé šlechtické rody zhruba čtvrt miliardy korun na úplatky skrze spřátelené advokáty ( tak se to v ČR dělá ).

A výsledek:

Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší ČSR.

Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky" míní hradecký soudce ( hradecká justice viz. kauza Nečesaný ) v pravomocném rozsudku ( lze ještě podat mimořádné opravné prostředky jako dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ) ze dne 18.6.2019.

Aha, takže Walderode se ničím neprovinil proti republice. K Henleinovcům a do nacistické tajné služby vstoupil zřejmě v zájmu národa a vlasti, na vraždění českých občanů se podílel ( jako příslušník nacistické tajné služby za Heydrichiády se nemohl neušpinit ) také zřejmě z humanitárních důvodů.

Tuzemská justice sestoupila na nové dno: za úplatek prohlásí i Hitlera za světce, přičemž ,,neexistují důkazy", že by se on osobně něčím provinil proti republice, když se mu přeci tolik líbila Praha.

Je to jasný vzkaz: však vy se ty fašouny naučíte milovat (jinak budete tou samou justicí odsouzení ze předsudečnou nenávist, podněcování k nenávisti, šíření extremismu, apod.)!

Hradecký soud vrátil kolaborantovi z nacistické tajné služby a od henleinovců ( jeho potomkům ) zámek Hrubý rohozec, kde se pořádaly nacistické večírky, a další majetek v hodnotě 3 miliard korun. Současně řeší nároky Lichtenštejnů 26 okresních soudů. Krajský soud v Brně jim dne 19. listopadu přiznal nárok na desetihektarový pozemek na Prostějovsku. Celkem žalují Lichtenštejni český stát o 70 tisíc hektarů ( velikost území třetiny Moravy) pozemků a stovky nemovitostí v hodnotě zhruba 20 miliard korun.

Rod Lichtenštějnů má velké zastání v sudetoněmeckém landsmanšaftu a Hans Adam Lichtenštejn je nejbohatší evropský šlechtic s majetkem přes 100 miliard korun. Jeho nadace s rozpočtem 25 miliard korun je napojena na české subjekty a politiky, skrze nichž stupňuje tlak na "vrácení" majetku.

Dle mých informací mají neformálně slíbenou podporu u všech stupňů soudů až po Rychetského ústavní ( obyčejní občané – např. klienti H – systému takové zastání holt neměli ). Situace je tedy opravdu vážná.

Již jsem oslovil více vlasteneckých a protifašistických sdružení a iniciativ, je zapotřebí okamžitě vytvořit iniciativu k zastavení tohoto velezrádného procesu, tak jako např. v případě ,,zkoušky našich nervů a trpělivosti" americkým radarem v letech 2006-9.

Příští rok začne hospodářská krize a tito nenechavci se doslova třesou na situaci, kdy bude ,,obyvatelstvo zaměstnáno jinými starostmi" (ono Schwarzenbergovo ,,Češi nebudou mít co žrát" ), aby nám doslova a do písmene sebrali půdu pod nohama.

Nevěřím, že to necháme projít jen tak.

Daniel Novák

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIstanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:47:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Istanbulskou dohodu formulovala Rada Evropy, což je nadnárodní organizace. Nepleťte si s Evropskou radou, což je orgán EU.

Samotný text Istanbulské dohody vypadá celkem nevinně, má 30 stran, byl přeložen do češtiny a je vyvěšen na stránkách vlády:

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Istanbulska_umluva.pdf

Co nebylo přeloženo do češtiny, je výkladová zpráva Rady Evropy, jak má být text Istanbulské dohody vykládán v praxi. Tato výkladová zpráva má 65 stran: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a&fbclid=IwAR1KuJEWb-3wbpzA4dOg1YK5vFm1DdZYtrIRpLa4Yl-RzupKaXh9C9p0R-s

A neuvádí ji na svých stránkách ani EU - ta uvádí pouze důvodovou zprávu, která se výkladu textu Istanbulské dohody vůbec netýká: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0109&from=CS

Proč vláda nenechala přeložit tento klíčový dokument?

Teprve z textu výkladové zprávy Rady Evropy k Istanbulské dohodě vychází na světlo celá hrůznost této dohody. Včetně toho, že jejím podpisem bychom byli nuceni poskytovat azyl každému migrantovi, který by o sobě prohlásil, že mu v zemi původu není umožněno žít jako to které pohlaví nebo že se mu tam posmívali či dělali nevhodné narážky či vtipy a je tedy diskriminován.

Touto dohodou se nám tedy - kromě jiných zrůdností - prodírá do legislativy i Globální zákon pro migraci.

Pan Zdeněk Chytra se ovšem překladu a rozboru této výkladové zprávy věnoval. Jeho závěry najdete v odkazu zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/12/8118-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve.htmSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:41:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o Sudetských Němcích, kteří narukovali na Východní frontu, místní usedlík! Přiznává, že chtěl diskusi o Sudetech otevřít už dřív, ale stále mu prý říkali, že ještě není správný čas! Na kopci stojí německý vojenský Železný kříž a náhrobky padlých orlů! Ruská televize se z tohoto materiálu pomine, tohle už překročilo všechny meze!

Přepisování dějin probíhá v České republice na plné pecky, až se z toho doslova tají dech. Server Novinky.cz dnes v neděli přinesl výbušný článek a rozhovor s lidmi, kteří již před lety a v tichosti nedaleko obce Křenov v blízkosti rozhledny Štěpánka obnovili nacistický památník věnovaný padlým “orlům”, tedy místním sudetským Němcům, kteří padli na Východní frontě v řadách Wehrmachtu a jednotek SS. Památník byl vybudován v letech 1943 až 1944 místními sudetskými Němci na památku svých “orlů”, tedy dětí a spoluobčanů, kteří padli v Sovětském svazu při operaci Barbarossa. V čele památníku stojí z kamene vytesaný Eisernes Kreuz, tedy symbol nejvyšší německé válečné medaile Železného kříže udělovaný vojákům Wehrmachtu a SS za chrabrost, hrdinství a odvahu. Kříž dominuje průčelí louky s vyhlídkou na Jizerské hory.

Po obou stranách kříže okolo louky stojí dohromady 20 náhrobků, resp. menhirů, u některých z nich jsou zapálené svíčky. Potomci místních sudetských Němců na toto místo jezdí pravidelně a zaplují svíčky pokaždé okolo Dušiček, o existenci tohoto pomníku vědí jenom místní lidé, mnozí to označují za provokaci, jiní s tím souhlasí, ale upozorňují majitele pozemku, obec Kořenov, že na obnovu těchto památníků ještě nenastala vhodná doba. Památník byl přitom zrekonstruovaný již v roce 2011 a pozemek patří místní obci Kořenov. Tato původně sudetská obec s názvem Bad Wurzelsdorf patřila spolu s vesnicí Polubný (Polaun) k místnímu německému správnímu centru vojenské posádky Wehrmachtu, která na kopci nedaleko rozhledny Štěpánka měla protiletadlovou základnu, konkrétně se jednalo o protiletadlový flak, který se geograficky nacházel na trase spojeneckých bombardérů nalétávajících z jihu na Frankfurt nad Odrou a opačně ze severu na Prahu.

Místní spolek na Den české státnosti obnovil nacistický památník místních sudetských Němců, kteří padli při tažení německé armády v Sovětském svazu

Posádka měla podle dobových informací 280 mužů a obsahovala celkem 6 protiletadlových flaků typů Flak 40 a Flak 41, které tehdy tvořily páteř německé protiletadlové obrany. Součástí posádky byla i radiová stanice propojená s pražským velením protivzdušné obrany Protektorátu Čechy a Morava, které spadalo pod Wehrmacht a koordinovalo protivzdušnou obranu Protektorátu. Stejně tak byla posádka radiově spojena s velením protivzdušné obrany v Drážďanech.

Místní sudetské obyvatelstvo se podílelo na válečném úsilí III. Říše především odvody svých synů na Východní frontu, mnozí z nich se podíleli na obléhání Leningradu a také při Rževské operaci, při které zemřeli tisíce sudetských Němců v řadách Wehrmachtu. Do těchto bojů, které předcházely Stalingradské porážce Wehrmachtu, totiž zasáhly německé divize Wehrmachtu složené z vojáků ze Sudet, z Maďarska a Rumunska. Padlým orlům tak jejich rodiče ze sudetského Bad Wurzelsdorf a okolních obcí postavili na vrchu nedaleko místní rozhledny památník, který po válce byl stržen českými vlastenci. V roce 2011 však místní radnice udělala něco, co si nedovedete představit.

Ve sváteční den vzniku republiky, tedy 28. října 2011, místní spolek Jizeran slavnostně otevřel tento zrekonstruovaný památník, a to se souhlasem radnice obce Kořenov, na jejímž pozemku areál leží. Kamenný monument Železného kříže byl stržen a shozen dolů pod svahem ve stráni dlouhých 60 let, menhiry byly vyvrácené od konce války, ale místní spolek všechno zrekonstruoval a na sváteční den 28. října 2011 tento památník znovu otevřeli. Všechno se odehrálo v komorním duchu, tehdy v roce 2011 o tom dokonce místní média přinesla informaci, ale nic jiného se okolo toho nedělo, a to především z toho důvodu, že před 8 lety neprobíhaly v ČR ty procesy, jako probíhají dnes, že např. soud v Hradci Králové vrací majetky vdově po vojákovi Wehrmachtu a důstojníkovi tajné služby Abwehrstelle. Článek o prolomení Benešových dekretů jsme přinesli zde: https://aeronet.cz/news/schwerpunkt-ii-soud-v-hradci-kralove-poprve-v-historii-prolomil-benesovy-dekrety-vdova-po-vojakovi-wehrmachtu-ve-sluzbach-nacisticke-vojenske-rozvedky-bude-v-cr-restituovat-majetek/

Pomník padlým vojákům Wehrmachtu a SS stojí na kopci nedaleko sudetského Bad Wurzelsdorf a dnešního Kořenova už 8 let

Když spolek na den české státnosti a vzniku republiky otevře se souhlasem obce zrekonstruovaný nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a SS, tak by to konečně mělo někoho probudit, jakým plíživým způsobem se přepisuje historie a zatímco starosta Prahy 6 chce odstraňovat pomník maršála Koněva a jiný starosta z pražských Řeporyjí se teprve chystá nechat postavit pomník kolaborantům s německým Wehrmachtem, tedy Vlasovcům, tam mezitím v Jizerských horách nedaleko Kořenova už 8 let stojí památník vojáků Wehrmachtu a oddílů SS, kteří zahynuli při tažení v Sovětském svazu.

A to ještě je třeba říct, že kamenný monument v podobě Železného kříže mel na sobě původně svastiku, ale tu 8. května 1945 čeští bojovníci odstřelili. A teď si možná řeknete, že za obnovou stojí Sudeťáci a cizí neziskovky. Jenže, to vás vyvedu z omylu. Za touto akcí jsou místní podnikatelé v turistickém průmyslu, kteří by rádi viděli více německých klientů v penzionech, chatách, chalupách. A když uslyšíte, jak mluví o nacistech a Němcích, tak doslova zezelenáte a pochopíte, proč ruská televize správně a zcela logicky bije na poplach, co se to proboha děje v ČR s přepisováním historie a oslavováním nacistů a německých vojáků, případně kolaborantů s Němci.

Kdyby tady žili sudetští Němci, kraji se vede mnohem, mnohem líp

Vlastimil Plecháč je místní rodák a podniká v cestovním ruchu. Nijak nezakrývá své byznysové cíle, že by v oblasti rád viděl více německých turistů. A tomu má posloužit i nacistický památník z roku 1943. Doslova uvádí následující slova, citace:

„Chci, aby do kraje přijížděli lidé na víkend, ne jen na otočku. A úplně nejlepší by bylo, kdyby sem znovu přišli bydlet. Ty opravené domy kolem většinou slouží jako chalupy. Ať chceme, nebo ne, dějiny, nejsou černobílé. Za války v obcích Kořenov a Polubný žilo skoro deset tisíc lidí, v každé po pěti tisících. Dnes je to tisíc obyvatel. Dohromady. Jizerky se z odsunu nevzpamatovaly. Jsem vlastně rád, že to s tím křížem jiní rozhodli za obec. Chtěl jsem téma otevřít už dřív, ale stále mi říkali: Ještě není správný čas. Možná se dá říci: Mohlo se čekat ještě dýl, na politicky příznivou dobu. Ale ta nastane kdy? Vždyť my, starousedlíci skoro všichni bydlíme v domě po Němcích. A já pořád říkávám: Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp.“

A je vymalováno, dámy a pánové. Pokud jste si koupili moji novou knihu a máte ji přečtenou a dosud stále nechápete, proč v ní vysvětluji souvislosti o Němcích a esesácích a jakou to má souvislost s behaviorální genocidou vlastního druhu, tedy v tomto případě s genocidou národa a identity, tak tady máte odpověď na příkladu pana podnikatele z Jizerských hor jako dokonalý příklad.

Tomuto já říkám brutální vyrvání Overtonovského okna z pantů a jeho odnesení do úplně jiného baráku, protože tady už nejde hovořit jen o nějakém lehkém posunu Overtonovského okna, tohle je konec, hotovo vymalováno a stačí jenom, aby poslední zhasl. Samotní Češi narození v ČR touží po návratu Sudeťáků, kteří byli členy NSDAP, děti posílali do jednotek SS a do Wehrmachtu, aby bojovali za III. Říši, aby vyhladili Rusko a poté veškeré slovanské kmeny v Evropě, které podle plánu Generalplan Ost měly být po válce přesunuty za Ural k otrocké práci pro Velkogermánskou říši.

Převracení výkladu dějin vede k procesu oslavování německých vojsk a plivání na sovětské osvoboditele. Na podstavci kříže je nápis: “Žít znamená bojovat!”

Pan podnikatel navíc nechal v místním lesoparku zbudovat pomník Miladě Horákové a uvádí, že úplně nejlepší by bylo, kdyby rodiče do Jizerek vzali své děti. U Štěpánky by jim vysvětlili, proč ten kříž připomíná Němce. U pomníčku Miladě Horákové by historický výklad mohli dokončit. A pro vylepšení nálady by prý zašli do místního muzea k Cimrmanům. Takovéto uvažování dnes mají místní lidé v Sudetech. Stýská se jim po sudetských Němcích, kteří v roce 1938 přesně ty samé Čechy z prostoru vyháněli.

Jak to tedy nazvat, když oběť omlouvá svého utlačovatele a kata? No, to je Stockholmský syndrom, jenže ten popisuje jinou situaci a vztah mezi únoscem a rukojmím. Ale tady tento vztah neplatí. Tady máme na jedné straně Čechy, kteří vyrostli až po válce, dávno po válce. A na straně druhé máme potomky sudetských Němců, kteří také vyrůstali po válce. Ovšem co zůstává a nemění se, to je postupné přepisování, ani ne tak dějin, jako spíš výkladu dějin.

Najednou to nejsou Sověti oslavovaní jako osvoboditelé, naopak, postupně a v náznacích jsou vykreslováni jako okupanti. Naproti tomu Němci a němečtí vojáci, dříve vykreslovaní jako nacisté usilující o genocidu slovanských ras, jsou vykreslováni jako milí lidé, kteří to tak nemysleli, nechtěli nastupovat do Wehrmachtu, protože museli, taková prý byla doba, uvádí pan Plecháč v rozhovoru pro Novinky. Ano, místní obyvatelé Bad Wurzelsdorf a okolí, kterých tam prý za války žilo na 10 tisíc, byli prakticky všichni členy NSDAP a nosili hnědé uniformy ve stejné barvě, jakou má košile a kalhoty Mikuláše Mináře při demonstracích na Letné, když vítá spolu se svým kolegou jáhna ze Sudet, ale taková prý byla doba, všichni byli v NSDAP, nu co už.

Přeprogramování myšlení dětí ve školách a mediální indoktrinace dospělých

Takže, jaký je to proces, dámy a pánové? No, je to proces na 1. prioritě, je to proces výchovy a indoktrinace, a to nejen ve školách, ale i v médiích, které už velmi dlouho, posledních deset let na českém mainstreamu, ve filmech a v seriálech reprogramují podvědomí českých občanů o Němcích. Vzpomeňte třeba na Habermannův mlýn , který prvoplánově vykreslil Čechy jako neskutečné a zuřivé, mstivé a zákeřné bestie, zatímco dobrotivý sudetský Němec a jeho rodina byla zdecimována. Výsledkem tohoto reprogramování je okamžik, kdy čeští občané přebírají tento mediální narativ za vlastní, plivají na vlastní českou historii, kritizují odsun Němců z pohraničí, poukazují na vyprázdněnost vesnic, staví akt odsunu Němců do negativní role a natvrdo prohlašují, že kdyby Němci zůstali, bylo by všem lépe. Sám přitom jako hlupák dodává, že všichni v Jizerských horách, jak tam jsou, tak bydlí v německých usedlostech.

Asi mu nedochází, že kdyby se Němci vrátili, anebo kdyby nikdy neodešli, že by ani on vůbec neměl v oblasti svoji chatu, resp. penzion, ani on by tam nebyl. Článek na Novinkách si sami přečtěte, protože mně hlava absolutně nebere, jak někdo v pozici podnikatele, který žije a podniká v prostoru po odsunutých Němcích, může volat po návratu Němců a stěžovat si, že by bylo bývalo lépe, kdyby Němci zůstali. Jestli něco vykresluje chorobný proces autogencidy a degenerace národa, tak je to přesně takovéto chování českých lidí. Takže, zapomeňte na Vlasovce, protože Česko už 8 let má památník Wehrmachtu a vojáků SS, kteří hrdinně padli při obléhání Leningradu a při Rževské operaci, která vešla do dějin jako Mlýnek na maso. Ruská televize tak bude mít další materiál, ze kterého je dozajista klepne.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMravnost nade vše, ale jenom u někoho   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:26:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
I kdyby si hlasivky za kecpultíkem v Parlamentu vykřičeli, stokrát své lži dokola omílali někteří politici, na pódiích demonstrací političtí aktivisté ty samé lži se snažili manipulativně vtloukat demnonstrantům do hlav a novináři z řad presstitutů opět ty lži psali úderně pořád, ta skutečná pravda nakonec stejně vyjde najevo. A pokud se prokáže, relevantně anebo přímo nezávislým soudem, že Andrej Babiš porušil naše platné zákony, ať je po právu potrestán.

Budou-li ale všechna ta obvinění, která dnes padají, ty rozsudky přímo, stát na vodě, dojmech a jevení se, je to jenom nechutná štvanice a v samé podstatě špinavá politika.

Už jenom to, že je nějaká závěrečná auditná zpráva úředníků z EU vydávána těmi shora zmiňovanými za konečné řešení celé kauzy, přímo rozsudek nějakého soudu, proti kterému není odvolání ani dovolání, je podvod, neskutečná lež.

Ta zpráva, která mimochodem měla zůstat v režimu neveřejné a stejně už koluje v médiích, bude ještě připomínkována, rozporována. Navíc všechna ta doporučení v ní nejsou žádným rozsudkem, ani nařízením, ale doporučením, nezávazným, protože jednoduše ti auditoři, v podstatě úředníci, nemají žádná práva nikomu nic nařizovat. A beztak jsou jenom opsaná z udání, která jim, auditorům, doručili místní udavači Piráti a lidovec Zdechovský, možná ještě pár nejmenovaných zrádců a udavačů z řad těch, kteří urputně touží svrhnout premiéra.

Je-li ve zprávě auditorů z Brusele, jak je psáno v tomto článku ( https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ek-babisovy-fondy-jsou-proti-dobrym-mravum-40306278?fbclid=IwAR24NI9lyM7Qd9a7lEtqjYtQ1mKGKTm6vPZMFcGFYxZIIJY3fEoNKScdPyg ), konstatováno, že Andrej Babiš splnil svou zákonnou povinnost, ale hned následovně šermováno pojmy jako "má páky" (jaké páky?), "výrazně se podílí" (jak konkrétně?).

Nezajímavé není ani konstatování auditorů „formálně naplňuje zákonné požadavky, ale ve skutečnosti je proti smyslu zákona“ a nemělo by být uznáno platným."

Jaká je ta skutečnost, proč nejsou kokrétní? Jak mohou oni vykládat smysl našeho zákona? Jak že nemělo být uznáno platným, když platným bylo našimi oprávněnými institucemi uznáno?

Vrcholem stupidního způsobu vyjadřování se (nevěřím ale, že to taky neměli, neopsali z obsahu udání) ve zprávě je toto: „V tomto světle se jeví, ..." Takže světlo získali nasvícením Pirátů a jiných udavačů, zřejmě, a zjevilo se jim, že to tak asi bude.

Celá tato nechutná taškařčice s nějakou auditní zprávou, ve světle těch neosvětlených dojmů a jevení se, není nic jiného, než pákou, kterou má být svržen, sesazen, zlikvidován premiér České republiky a jeho vláda, vzešlá z řádných, svobodných a demokratických voleb.

Pořád je to ale jen nějaká auditní zpráva, žádný rozsudek a udělení trestu, byť si jí takto mnozí vykládají a na jejím základě se tady snaží provést převrat, puč.

Tak jednoduché to je.

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředmluva ABB k publikaci o českém nacionalismu   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:19:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dlouho slibovaný a několikrát odložený sborník textů na téma novodobého českého nacionalismu je konečně předkládán čtenáři. Získat příspěvky od všech oslovených autorů v termínu, který jsem si prvně určil, se totiž podařilo až na několikátý pokus. Almanach přináší zajímavé, často i protikladné, k zamyšlení vedoucí pohledy, postřehy a úvahy na téma českého vlastenectví a nacionalismu. Jeho redakce (vyžadující několikeré čtení textů) tak pro mne samotného byla nesmírně poučná, podnětná a poutavá, jako snad bude četba textů poučnou, podnětnou a poutavou i pro čtenáře výsledné brožury.

Výběr přispěvatelů byl dán snadnou možností je oslovit – jde o autory, které mám tu čest znát jako své přátele, známé či spolupracovníky. Zajisté, že mne při konečném sestavování sborníku napadaly další a další osobnosti, které by bylo vhodné a účelné oslovit, ale to už jsem věděl, že mám-li předpokládaný rozsah brožury dodržet a stihnout i několikrát odložený termín vydání, budu muset s jejich příspěvky počkat do dalšího sborníku (Český nacionalismus včera a dnes II.), k jehož vydání jsem se tímto rozhodl, protože mne udivila šíře tohoto tématu a kreativita, s jakou každý z autorů téma uchopil.

Ačkoli jsem se sborník snažil pojmout jako ucelený (a snad jako takový i vyznívá), téma je přesto nevyčerpatelné a přiznám se, že mne nadchla myšlenka, vzbudit o potřebě českého nacionalismu tolik potřebnou debatu právě tímto způsobem. Berte tedy předkládaný sborník jako první výstřel, první výkop, první virtuální debatu první skupiny autorů, kteří k tématu mají co říci.

Jde o lidi vlastenecky a národně cítící, zároveň o lidi hloubavé, intelektuálně tvořící, psavé, lidi mající schopnost filosoficky přemýšlet a formulovat nové myšlenky. V tomto smyslu jsem oslovil všechny ty, kteří mne v mém dosavadním životě nějak ideově oslovili a se kterými jsem měl tu čest se potkat a spolupracovat s nimi.

Původní záměr vydat sešit jako oboustranný a věnovat stejný počet listů (polovinu) autorům již nežijícím (z jedné strany) a stejný prostor dát právě autorům současným (z druhé strany sešitu), musel být korigován ve chvíli, kdy se mi začaly příspěvky scházet. Ne každý dodržel předepsanou délku textu, což sice nebylo ke škodě, nicméně příspěvky žijících autorů začaly brzy svým rozsahem publikaci dominovat. Proto jsem – spíše symbolicky – přenechal první stránky sešitu národním demokratům, prof. Františku Marešovi a předsedovi Československé národní demokracie dr. Karlu Kramářovi, a z nežijících autorů ještě doplnil Rudolfa Inu Malého, dnes poněkud opomíjeného prvorepublikového intelektuála. Jiný národní demokrat, Viktor Dyk, je zastoupen delšími citacemi ze svých článků v medailonku z pera Ladislava Bátory. Pak následuje velká mezera, ale protože tato publikace není žádnou antologií textů na téma nacionalismu, pouze mým subjektivním výběrem, dá se pochopit, že překlenovacím mostem mezi již zvěčnělými pisateli a těmi současnými jsou (také bohužel již zvěčnělí) Miroslav Dolejší a Jan Skácel, tedy naši druhové, kteří již nejsou s námi, ale kteří už zažili polistopadovou soft-totalitu a které jsme znali (Skácel) nebo jsme alespoň znali někoho, kdo znal je (Dolejší).

Záměrně jsem se snažil obsáhnout všechny generace, až po tu nejmladší, i v tom si dovoluji spatřovat přínos tohoto sborníku – záměrným řazením textů ne dle abecedního pořadí jmen autorů, ale právě podle věku (data narození), můžete sledovat, jak se myšlenka nacionalismu a vztahu k němu vyvíjí nejen z historického hlediska, ale i podle životních zkušeností, názorů a přesvědčení té které generace. Porovnávat tyto různé texty tak přináší, alespoň pro mne, obzvláštní intelektuální zážitek.

Všichni autoři měli zadání napsat text, kterým by ozřejmili, jak je z jejich pohledu nacionalismus důležitý a může-li být nosnou ideologií dneška, jakým čelí výzvám, jak ho vnímají dnes, po více než sto padesáti letech od jeho zrodu, v čem se od té doby změnil; a zda preferují nacionalismus, nebo spíše vlastenectví a jaký mezi těmito pojmy vidí rozdíl.

Nutno podotknout, že u některých autorů jsem použil text, který se daného tématu dotýká, ale vznikl už dříve a ne tedy jako odpověď na mou otázku. To je případ příspěvku Radima Lhotáka, který jsem už znal a pro potřeby sborníku si ho už dříve uschoval, Ladislava Bátory, od něhož jsem si na poslední chvíli – z časových důvodů – vyžádal také jeho starší práci (prostřednictvím něhož jsem zároveň do sborníku zařadil i velkého vlastence, básníka Viktora Dyka) a samozřejmě Jana Skácela, kterého už o napsání referátu požádat bohužel nemohu – vybral jsem tedy takový z jeho dříve publikovaných článků, který se tématicky obsahu sborníku co nejvíce blížil.

Fascinuje mne, jak i mezi tak malou skupinou názorově si poměrně blízkých lidí může na – z mého pohledu jednoduchou otázku – existovat tolik rozličných odpovědí, názorů a představ. Ať už je to preference vlastenectví před nacionalismem (či opačně), vztah k Německu nebo katolicismus či křesťanská víra obecně vs. hledání kořenů ve východní filosofii apod., co tyto pohledy rozděluje a co nás nutí se nad tématem hlouběji zamýšlet, je to na druhé straně láska k národu a vědomí její důležitosti a potřeby, co všechny příspěvky a jejich pisatele spojuje. Právě pro tuto kombinaci „jednoty“ a „rozličnosti“ věřím, že by tento sborník mohl být přínosem i pro vás, ctění čtenáři.

Adam B. Bartoš,

v Praze dne 7. září 2019

publikaci si můžete objednat zde:

http://knihyabb.cz/nakladatelstvi-abb/58-nacionalismus-vcera-nacionalismus-dnes-oboustranny-sesit-srpen-2018.html


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak Česká televize v německém duchu přepisuje historii   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:14:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Již delší dobu si všímám, že v sobotu odpoledne (ale možná i někdy jindy) běží na ČT24 velmi zvláštní pořad, který se vším – obsahem, osobami, tématy, názorem, formou – naprosto liší od všech dalších pořadů České televize. Je to vidět na první pohled.

Dlouho mi to vrtalo hlavou, až jsem v pravém horním rohu obrazovky objevil, že to je – bez jakýchkoli poznámek či dovysvětlení – přebíraný pořad od německé DW, Deutsche Welle, což je německé vysílání pro zahraničí. Neboli je to organizace německého státu.

Vždy, když jsem tento program – zvaný nikoli česky Focus – viděl, nevěřícně jsem „kroutil hlavou“. Byla to vždy jednostranná propaganda německého pohledu na věc, propaganda progresivistických, politicky korektních agend a témat, propaganda názorů, které nejsou názory našimi (a to mám velký problém s tím, abych názory České televize označoval za naše). Rozsah této propagandy jsem netušil, až teď jsem objevil, že to v sobotu 30. listopadu 2019 byl už 713. pořad tohoto typu.

Myslel jsem si, že jsem jediný, koho se tento pořad tak silně dotknul. Pak jsem na internetu objevil už několik let probíhající diskusi, ve které byly výroky tohoto typu: „pořad mi svou jednostrannou multikulturní neomarxistickou propagandou vyrazil dech. Považuji za skandální, že veřejnoprávní televize přebírá program v duchu nejlepších německých propagandistických tradic“. Nebo jiný: „Jak dlouho ještě má ČT v úmyslu uvádět tento propagandistický, manipulativní a demagogický pořad?“. Naštěstí tedy nejsem sám.

Pořad, který mne tak popudil, byl oslavou aktivit německého „Spolku pro hledání padlých ve východní Evropě“. Nikdo nemůže mít nic proti tomu, že takový spolek existuje a že hledá hroby Němců padlých ve dvou světových válkách i ve východní Evropě. Nevidím však žádný důvod, aby byl tento pořad přejímán Českou televizí.

Je to další, zdánlivě nevinná součást přepisování historie a vytlačování z podvědomí faktu, kdo tyto války vyvolal a k jakým tragédiím vedly. Východní Evropa jsou většinou Slované a stojí za zmínku (jak ukazuje ve své nedávné knize „Mauthausen, ďábel v líbezné krajině“ Václav Vlk st.), že Slovanů zahynulo ve II. světové válce 27 milionů, daleko nejvíce ze všech jazykových a etnických skupin. Proto dnes nemá Česká televize vysílat pořad Spolku pro hledání padlých ve východní Evropě, resp. nesmí ho vysílat bez jakéhokoli dovysvětlujícího komentáře.

Autor: Václav Klaus

Zdroj: https://www.institutvk.cz/clanky/1440.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA mají podezření, že Izrael údajně odpálil mezikontinentální balistickou raketu super tajného typu   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:06:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izrael 6. prosince z letecké základny Palmachim u pobřeží Středozemního moře vyzkoušel pohybovou instalaci, která je údajně určená pro řízené rakety typu Jericho, píše americký deník The Drive.

„Několik podrobností ohledně zkoušek vyvolává dohady, že spouštění je spojeno s vývojem a rozšířením super tajného typu jaderných balistických raket Jericho,“ tvrdí americká publikace.

The Drive uvádí, že typ Jericho zahrnuje taktické a strategické rakety, mezikontinentální balistické rakety s jaderným zařízením, což je také základem pro izraelské rakety kosmického určení. Vydání konstatuje, že Izrael není oficiálně považován za stát s jadernými zbraněmi, což s největší pravděpodobností vzhledem k hrozbě ze strany Íránu, neodpovídá skutečnosti.

V listopadu izraelské bojové letouny páté generace F-35I Adir v průběhu společných cvičení se spojenci z USA a Evropy Modrá vlajka trénovali v bojích s ruským protiletadlovým raketovým systémem S-400 Triumf, který imitoval americký komplex MIM-104 Patriot.

Zdroj: The Drive

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský ministr obrany: Vztahy Ruska s NATO degraduji každý rok, ale Moskvá je připravena spolupracovat   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 05:02:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pořadu kanálu Rossija 1 promluvil o skutečných vztazích mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí. Dříve strany aktivně spolupracovaly, sdělil.

„Před pěti lety jsme poměrně aktivně spolupracovali v Bruselu ... Vypadalo to tak, že máme varianty a možnosti, abychom pokročili v realizaci (dohod) ještě dál. Bohužel to není jen zastaveno, ale s každým dalším rokem to více degraduje. Z naší strany jsou všechny dveře otevřené, jsme na takovou spolupráci připraveni,“ uvedl Šojgu.

Summit v Londýně a „agresivní“ Rusko

Komentář ruského ministra obrany následuje dvoudenní výroční summit NATO, který v minulých dnech proběhl v Londýně.

V rámci společné tiskové konference s americkým prezidentem Donaldem Trumpem generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že aliance bude usilovat o lepší vztahy s Ruskem a má se vyhnout nové studené válce.

„Také jako prezident (Trump) pevně věřím ve význam dialogu s Ruskem. Rusko je naším největším sousedem a Rusko je tu, aby zůstalo, a my budeme usilovat o lepší vztahy s Ruskem… Musíme se vyhnout novým závodům ve zbrojení. Musíme se vyhnout nové studené válce,“ uvedl Stoltenberg.

Poté generální tajemník aliance dodal, že v NATO jsou přesvědčeni, že Rusko porušilo smlouvu INF (pozn. rusko-americká Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu). „Dobrá věc je, že NATO dokázalo jednotně zareagovat. Všichni jsme se shodli, že Rusko porušuje pravidla. Všichni jsme podpořili americké rozhodnutí, protože smlouva nebude fungovat, pokud bude respektována pouze jednou stranou,“ sdělil Stotenberg.

V prohlášení lídru zemí NATO uvádělo se, že aliance i nadále bude přiměřeně a odpovědně reagovat na rozmístění nových raket středního doletu Ruskem. Moskva byla v dokumentu opakovaně obviněna z faktické likvidace INF.

„Agresivní akce Ruska představují hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost,“ dodává se v prohlášení.

Likvidace smlouvy INF

Dne 2. srpna vypršela platnost Smlouvy INF. Na začátku tohoto roku Washington oznámil jednostranné odstoupení od této dohody a obvinil Rusko z jejího dlouhodobého porušování. Nároky Američanů se týkali ruské střelu , jejíž dolet prý přesahuje 3000 kilometrů, což je porušením smlouvy. V lednu zástupkyně amerického ministra zahraničí Andrea Thompsonová uvedla, že Washington odstoupí od smlouvy, když Rusko střelu nezlikviduje.

Moskva však veškerá obvinění odmítla. Na ruském ministerstvu zahraničí uváděli, že charakteristiky 9M729 neporušují smlouvu. Zahraničním vojenským atašé poté bylo představeno odvolávací zařízení systému Iskander-M se čtyřmi střelami 9M729 a také transportní a odpalovací kontejner pro střelu. Zástupce ruského ministerstva obrany generálporučíka Michail Matvejevský na brífinku poznamenal, že střela 9M729 nemůže být natankována tím objemem paliva, které by stačilo k porušení smlouvy.

Na začátku července podepsal ruský prezident Vladimir Putin zákon o pozastavení smlouvy INF. Rusko opakovaně prohlásilo, že plní veškeré závazky. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v této souvislosti poznamenal, že Moskva má pro Washington velmi závažné otázky ohledně dodržování smlouvy samotnými Američany. Podle něj jsou tvrzení USA o porušování Smlouvy INF neopodstatněná.

Pokusy o zastavení závodů ve zbrojení

Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) SSSR a USA podepsaly v roce 1987. Strany se zavázaly zničit všechny pozemní balistické a řízené střely středního (od 1 000 do 5 500 km) a krátkého (od 500 do 1 000 km) doletu. Strany se dále dohodly, že nebudou vyrábět ani testovat podobné střely. Dohoda však nezakazovala výzkum, který nevede k výrobě a provádění letových zkoušek zakázaných systémů.

Jedinou platnou smlouvou o omezení zbraní mezi oběma zeměmi zůstává START III (o omezení strategických útočných zbraní), kterou podepsali v roce 2010 Barack Obama a Dmitrij Medveděv. Její platnost vyprší v roce 2021 a ve Washingtonu se zatím nerozhodli, jestli má být prodloužena. Rusko ze své strany nejednou prohlásilo, že je ochotno o tom jednat.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ACrX

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRecept na odpor v akci: Íránský prezident představil návrh na „rozpočet odporu“ proti sankcím USA   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 04:48:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský prezident Hasan Rúhání představil parlamentu návrh „rozpočtu odporu“ proti americkým sankcím na příští fiskální rok, který začne v březnu 2020.

„V příštím roce, stejně jako v tom letošním, je náš rozpočet rozpočtem odporu a vzdoru proti sankcím,“ řekl Rúhání, jehož slova se uvádějí na jeho oficiálním portálu. Poznamenal, že rozpočet byl vypracován bez opory na příjmy z ropy v podmínkách těžkých amerických sankcí.

Íránský prezident rovněž řekl, že Teherán počítá se získáním úvěru od Moskvy ve výši 5 miliard dolarů. Podle jeho slov se stranám podařilo dokončit vyřízení úvěru v částce vyšší než 2 miliardy dolarů, zbytek má být vyřízen v roce 2020.

Dodal, že Rusko není jediná země, s jejímiž investicemi počítá íránská vláda. Íránský ministr energetiky předtím sdělil, že celkový úvěr ve výši 5 miliard dolarů má být použit na 6 energetických a dopravních projektů.

USA loni jednostranně odstoupily od dohody s Íránem o jaderném programu a znovu zavedly sankce proti Teheránu a zemím, které obchodují s Íránem. Přitom byly Číně, Indii, Itálii, Řecku, Japonsku, Jižní Korei, Tchaj-wanu a Turecku poskytnuty výjimky do 2. května roku 2019. USA se tedy zavázaly, že proti nim nebudou zavádět sankce za nákup jistého množství íránské ropy. Bílý dům ale tyto výjimky neprodloužil, protože počítal s tím, že díky tomu klesne export íránské ropy na nulu.

Desetinásobná výroba uranu

Na začátku listopadu jsme informovali o tom, že Írán, který snižuje své jaderné závazky po odstoupení USA od smlouvy o atomu, během posledních dvou měsíců více než zdesetinásobil výrobu uranu.

„Výroba uranu do třetího kroku (ke snížení jaderných závazků) tvořila přibližně 450 gramů denně, nyní překročila 5 tisíc gramů denně,“ řekl vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (OAEI) Alí Abkar Sálehí.

Jeho prohlášení zaznělo v předvečer další, v pořadí čtvrté etapy snižování jaderných závazků.

Během svého pobytu na jaderném objektu v Natanzu informoval také o spuštění 30 centrifug typu IR-6 a uvedl, že již dříve bylo instalováno dalších 20 a Írán tak zvýšil celkový počet centrifug tohoto typu na 60.

Kromě toho Írán pracuje na vývoji nejnovější centrifugy k obohacování uranu IR-9. Ta podle Sálehího bude 50krát výkonnější.

„Některé z těchto strojů byly postaveny během posledních dvou měsíců, jako například IR-9, mající 50 SWU“ (jednotka práce při dělení izotopů, která je jedním z ukazatelů výkonu centrifugy – pozn. red.), dodal Sálehí s tím, že Írán má 16 typů centrifug nové generace.

Výkon centrifug IR-1 první generace je 1 SWU. Centrifugy první generace IR-1 jsou považovány za hlavní - jaderná dohoda předpokládá práci 5060 centrifug první generace na závodě na obohacování jaderného paliva v Natanzu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ACgp
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael se připravuje na možnou vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Natanjahu již dal rozkaz armádě   
Pridal tk Pondělí 09 prosinec 2019 - 04:45:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský premiér Banjamin Netanjahu nařídil ozbrojeným silám Izraele připravit se na možnou vojenskou operaci proti islamistům v Pásmu Gazy. Politik o tom informoval v neděli při zahájení zasedaní vlády.

Minulou noc na hranici Pásma Gazy došlo k růstu napěti. Poté, co tři rakety byly odpálení směrem na území Izraele, armáda země zaútočila na cíle Hamásu v pásmu Gazy.

Izraelský premiér uvedl, že nařídil ministru obrany země a armádě připravit se na možnou vojenskou operaci.

„Nebudou žádné dohody (s Hamásem), pokud bude střelba pokračovat. Naopak, teroristé v Gaze ještě pocítí naši moc. To dostali před třemi týdny během izraelské operace Černý pás, když jsme zaútočili na vůdce Islámského džihádu a desítky bojovníků této organizace bylo jen začátkem,“ uvedl Netanjahu.

K největšímu vyostření situace v posledních měsících na hranicích palestinské enklávy došlo 12. listopadu poté, co izraelské letectvo zlikvidovalo velitele palestinské islámské skupiny Islámský Džihád v Pásmu Gazy Bakhi Abu al-Atu. Během operace, která získala název Černý pás, bylo směrem k Izraeli z Gazy vypáleno přes 450 raket, izraelská armáda zaútočila na Islámský džihád. Úřady Gazy nahlásily úmrtí 34 Palestinců, více než 100 bylo zraněno.

14. listopadu bylo oznámeno, že Islámský Džihád se dohodl na příměří s Izraelem. Avšak v noci 16. listopadu došlo k ostřelování izraelského města Beer Ševa. V odvetné reakci izraelská armáda zaútočila na objekty Hamásu v Pásmu Gazy a ve svém prohlášení uvedla, že Hamás je zodpovědný za jakoukoli agresi vycházející z Gazy.

O Íránu

Během dnešního zasedání kabinetu ministrů se Netanjahu dotkl i otázky Íránu, který obvinil ze šíření agrese na Blízkém východě.

„Minulý týden jsem měl důležité diskuse s americkými a ruskými lídry. Mluvil jsem s prezidentem Trumpem a prezidentem Putinem a setkal jsem se v Lisabonu s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Jedním z nejdůležitějších témat diskuse na všech těchto jednáních byl Írán. Írán nadále rozšiřuje svou agresi na Blízkém východě a posiluje ji,“ sdělil izraelský premiér.

K tomu dodal, že „se projevuje stále více příznaků“ odpovědnosti Íránu za sobotní smrt 20 demonstrantů ve hlavním městě Iráku. Podle Netanjahua demonstranti byli zavražděni v důsledku útoku šíitských iráckých domobranců na rozkaz Íránských revolučních gard.

„V reakci na tuto agresi by měl být tlak na Írán zvýšen. To je to, k čemu vyzývám evropské země,“ sdělil Netanjahu.

Záměr o rozšíření suverenity

Dříve během konference izraelského deníku Makor rišon v Jerusalemu Netanjahu sdělil, že spoléhá na pomoc Spojených států v rozšíření suverenity Izraele na Jordánské údolí a má záměr probrat tuto otázku a administrativou Bílého domu.

„Existuje možnost určit naši východní hranici, uplatnit izraelské zákony v Jordánském údolí a učinit tak s mezinárodní podporou, americkou podporou. Chci, aby Američané uznali naši suverenitu v Jordánském údolí, to je důležité,“ sdělil izraelský premiér.

V pátek Sněmovna reprezentantů USA (pozn. dolní komora amerického Kongresu) schválila většinou hlasů (226 proti 118) rezoluci č. 326, která odsoudila izraelskou anexi Jordánského údolí.

Židovské osady na Západním břehu řeky Jordán se objevily po vítezství Izraele v šestidenní válce v roce 1967. Osady nejsou považovány za součást Izraele, pokud jde o mezinárodní nebo dokonce vnitrostátní právo. OSN považuje tato teritoria za okupovaná.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ACrP
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3208 sec,0.0966 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,935kB